Obchodní podmínky pro poskytování Řešení Applicant Tracking System

(dále jen "Podmínky")

 1. Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Zákazníka na jedné straně a Poskytovatele na straně druhé a jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 2. Řešení. Applicant Tracking System (ATS) jménem Recruitis je český systém pro nábor blíže specifikovaný v Příloze č. 1 Smlouvy, který byl vyvinut Poskytovatelem. Řešení poskytované na základě této Smlouvy spočívá v zajištění provozu tohoto systému a umožnění jeho využívání Zákazníkovi.
 3. Parametry Řešení. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit konkrétní podobu, vzhled či některé parametry Řešení. Poskytovatel prohlašuje, že rozsah a frekvence změn významně nepřekročí míru, která je u služeb tohoto typu obvyklá, a u změn bude přihlížet i k individuálním potřebám svých zákazníků; nevylučuje však možnost Řešení významně změnit a/nebo odstranit Zákazníkem používané funkce. V případě změny nebo odstranění funkce, které podstatným způsobem mění Řešení, má Zákazník právo smlouvu vypovědět s výpovědní dobou končící posledním dnem kalendářního měsíce, v němž bude taková výpověď doručena Poskytovateli. Poskytovatel je v tomto případě povinen poskytnout Zákazníkovi nástroj pro export jeho dat ve všeobecně rozšířeném databázovém formátu a to zdarma bez poplatku uvedeného v Příloze č. 2 Smlouvy.
 4. Uživatelé Řešení. Řešení je oprávněn využívat Zákazník nebo koncová fyzická osoba, které Zákazník přístup v souladu s touto Smlouvou umožní ("Uživatel").
 5. Podmínky užití.
  1. Aktualizovaný software. Pro přístup k Řešení je Zákazník povinen využívat výlučně počítačový program, který za tímto účelem Poskytovatel poskytuje ("Software"). Poskytovatel není povinen jakýmkoli způsobem podporovat provoz Software na zařízeních s nainstalovaným operačním systémem a webovým prohlížečem starším než tři (3) roky nebo přístup k Řešení prostřednictvím Software, který nebude plně aktualizován v souladu s pokyny Poskytovatele.
  2. Podpora. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Zákazníkovi hot-line Řešení (help-desk) v rozsahu pondělí – pátek v době od 9:00 – 16:00 s výjimkou státních svátků v České republice s využitím následujících kontaktních údajů:
   1. e-mail: jirka@recruitis.io,
   2. telefon: +420 724 500 898,
   3. web: recruitis.io; app.recruitis.io/zadavatel/; pro-personalisty.cz; pracevcr.cz;
  3. Přístupnost Řešení. Poskytovatel se zavazuje vyvinout přiměřené úsilí k tomu, aby bylo Řešení dostupné v režimu 24x7 (kromě servisních oken, o kterých bude prostřednictvím Řešení nebo Software Zákazníka informovat předem), a že doba dostupnosti bude alespoň 98 % každý kalendářní měsíc. Smluvní strany se však dohodly, že Poskytovatel neodpovídá za škody, které mohou vzniknout tím, že Řešení nebylo z jakéhokoli důvodu dostupné. V případě, že Řešení nebude dostupné nad uvedený rámec opakovaně, má Zákazník právo smlouvu vypovědět s výpovědní dobou končící posledním dnem kalendářního měsíce, v němž bude taková výpověď doručena Poskytovateli. Poskytovatel je v tomto případě povinen poskytnout Zákazníkovi nástroj pro export jeho dat ve všeobecně rozšířeném databázovém formátu a to zdarma bez poplatku uvedeného v Příloze č. 2 této Smlouvy.
  4. Další podmínky. Software a Řešení může Zákazník užívat pouze takovým způsobem, který bude možné považovat za přiměřený, obvyklý a nezneužívající práva ani oprávněné zájmy Poskytovatele. Zaznamená-li Poskytovatel pokus o narušení stability, bezpečnosti nebo integrity Software či Řešení z účtu Uživatele, je oprávněn daný účet nebo účty zablokovat. Porušení podmínek užití dle tohoto článku těchto Podmínek je považováno za závažné porušení této Smlouvy.
 6. Udělení licence k Řešení. Poskytovatel tímto uděluje Zákazníkovi nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít software, a to konkrétně k otevírání, zobrazování, spouštění a používání Řešení a prostřednictvím Uživatelských účtů ("Licence"). Tato Licence se uděluje bez územního omezení bezúplatně na celou dobu trvání této Smlouvy a vztahuje se i na veškeré aktualizace a nové verze Řešení. Licence bez dalšího zaniká společně s ukončením platnosti této Smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu. Zákazník není oprávněn Řešení, ani kteroukoli jeho část, pronajímat, půjčovat, distribuovat, šířit, sdílet, převádět, nebo práva z Licence dále sublicencovat či postupovat jiným osobám nebo jinak umožnit třetím osobám užití Řešení. Zákazník dále není oprávněn Řešení zpětně rekonstruovat, dekompilovat, disasemblovat nad rámec povolený právními předpisy, vytvářet úpravy Řešení a tyto distribuovat či šířit, obcházet technické prostředky ochrany Řešení ani zasahovat do vnitřní struktury Řešení. Zákazník touto Smlouvou nabývá pouze právo užívat Software. Všechna vlastnická, autorská práva v rámci Řešení náleží Poskytovateli, a to v nezměněné podobě i v tom případě, kdy by byly na žádost Zákazníka změněny, rozšířeny nebo spojeny se softwarovými produkty Zákazníka nebo třetích subjektů.
 7. Vlastnictví a bezpečnost dat. Data uložená při užívání Řešení zůstávají plně ve vlastnictví Zákazníka a Zákazník je za jejich obsah odpovědný. Účelem Řešení je pouze zprostředkovat Zákazníkovi nové možnosti vytváření a využití jeho dat a Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé narušením bezpečnosti nebo integrity těchto dat. Poskytovatel prohlašuje, že jsou zákaznická data proti ztrátě, narušení či neoprávněnému přístupu řádně zabezpečena a jejich záloha je spuštěna pravidelně každý den po půlnoci a následně uchována šestnáct (16) dnů s garancí sedmi (7) dnů obnovy. V případě narušení bezpečnosti na straně Poskytovatele má Zákazník právo o takovou zálohu zažádat. Poskytovatel neodpovídá za archivaci dat.
 8. Omezení odpovědnosti Stran. Výše omezení odpovědnosti Stran se vždy odvíjí od výše sjednaného Poplatku dle čl. 2 Smlouvy (určeného dle sazebníku v Příloze č. 2 Smlouvy) a je stanovena jeho násobkem. V případě zvolené varianty "HR Freelancer" a "Basic" Řešení Strany omezují výši své odpovědnosti za škodu v souvislosti s touto Smlouvou na částku rovnající se dvojnásobku výše Poplatku dle čl. 2 Smlouvy; v případě zvolené varianty "Premium" Řešení Strany omezují výši své odpovědnosti za škodu v souvislosti s touto Smlouvou na částku rovnající se pětinásobku výše Poplatku dle čl. 2 Smlouvy; a v případě zvolené varianty "Enterprise" Řešení Strany omezují výši své odpovědnosti za škodu v souvislosti s touto Smlouvou na částku rovnající se desetinásobku výše Poplatku dle čl. 2 Smlouvy. Omezení odpovědnosti za škodu Stran se vztahují na jakoukoli škodu (skutečnou škodu, ušlý zisk a jakékoli následné či související škody), bez ohledu na to, jak škoda vznikla nebo důvod, ze kterého vznikla, zda vznikla Straně či třetí osobě či zda byla Strana na možnost vzniku takové škody upozorněna. Strana nebude z titulu této Smlouvy povinna zajistit náhradní plnění, ani jakoukoli náhradu za ztrátu dat či nést jiný obdobný negativní následek. Limitace odpovědnosti Stran se nevztahuje na případy, kdy by šlo o škodu způsobenou úmyslně, z hrubé nedbalosti nebo porušením dobrých mravů, leda že tím Strana vykonává své právo.
 9. Osobní údaje. V případě, že Zákazník použije Řešení ke zpracování jakýchkoli osobních údajů třetích osob, bere na vědomí a souhlasí s tím, že je vůči těmto osobním údajům v postavení správce a že tedy nese veškerou odpovědnost za jejich shromažďování a zpracování v souladu se zákonem a za plnění povinností stanovených příslušnými právními předpisy. V případě, že v rámci Řešení dochází, příp. bude docházet ke zpracovávání Osobních údajů, zavazují se Strany uzavřít nad rámec Smlouvy smlouvu o zpracovávání osobních údajů ve smyslu platných právních předpisů. Jedině takovouto smlouvou může dojít k pověření Poskytovatele, jakožto zpracovatele Osobních údajů ve vymezeném rozsahu (vymezení bude určeno smlouvou o zpracovávání osobních údajů) Zákazníkem, jakožto správcem. Uzavření této Smlouvy není, ve vztahu k Osobním údajům, jakýmkoli pověřením Poskytovatele za zpracovatele ze strany Zákazníka, jakožto správce, a nemůže být za žádných okolností takto vykládáno.
 10. Mlčenlivost. Pokud není stanoveno v této Smlouvě jinak, nesmí žádná ze Stran zpřístupnit nebo umožnit třetí osobě přístup k důvěrným informacím, které získala od druhé Strany nebo třetích stran v souvislosti s plněním této Smlouvy, ani je využívat ke svému prospěchu za jiným účelem, než který vyplývá z této Smlouvy. Za důvěrné jsou považovány všechny informace, které Strana jako důvěrné označila, nebo i informace takto neoznačené, pokud lze důvodně předpokládat, že na jejich nezveřejnění má druhá Strana zájem. Za důvěrné jsou považovány zejména informace o této Smlouvě, Stranách, jejich obchodních i soukromých záležitostech, obchodních partnerech, know-how a obchodní tajemství Stran, informace související s Řešením, zpřístupněné v libovolné podobě (ústní, písemné, vizuální, datové či jiné podobě) Stranám, jejich zaměstnancům, orgánům nebo jejich členům, Uživatelům nebo jiným osobám, pokud nebyla již před okamžikem zjištění takové informace prokazatelně zveřejněna. Zákazník se výslovně zavazuje k mlčenlivosti o přístupových údajích k Řešení a o myšlenkách, postupech, strukturách, algoritmech a použitých metodách, na nichž je Řešení či jeho jednotlivé komponenty založeny nebo které obsahují. Tyto znalosti není Zákazník oprávněn využít k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití obdobného či jiného řešení, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a/nebo obchodní zájmy Poskytovatele. Strany jsou však oprávněny veřejně uvádět druhou Stranu jako svoji referenci. Povinnosti dle tohoto článku trvají i po zániku Smlouvy po dobu tří (3) let. Strana, která poruší povinnosti vyplývající z ustanovení tohoto článku, je povinna zaplatit druhé Straně smluvní pokutu ve výši sto tisíc korun (100.000 Kč) za každé porušení takové povinnosti. Právo na náhradu škody není co do vzniku ani do výše zaplacení této smluvní pokuty dotčeno.
 11. Součinnost. Strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Každá ze Stran je povinna informovat druhou Stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
 12. Vzájemná komunikace a doručování. Veškerá komunikace bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených v příloze č. 3 Smlouvy, popř. jimi pověřených zástupců. O pověření jiné osoby je povinna Strana nebo příslušná oprávněná osoba druhou Stranu písemně informovat. Ke komunikaci Stran, a pokud tak tato Smlouva stanoví i ke změně této Smlouvy, lze využívat také prostředky elektronické či jiné dálkové komunikace, zejména komunikovat pomocí Řešení, emailem nebo telefonem. Písemnosti lze doručovat druhé straně pomocí Řešení nebo emailem i bez elektronického podpisu, pokud je ke komunikaci připojena alespoň digitální kopie originálu písemnosti včetně podpisu oprávněné osoby. Pro účely komunikace Stran písemně pomocí Řešení je dostačující plně textová podoba písemnosti i bez přiložené digitální kopie. Komunikace dle tohoto článku se považuje za doručenou druhé Straně, pokud Strana přijetí potvrdí nebo na něj odpoví. Při nepotvrzeném nebo odmítnutém doručení je Strana oprávněna využít jiných vhodných komunikačních prostředků, nebo k odeslání komunikace doporučenou poštou s potvrzením doručení. Poté se právní jednání považuje za doručené nejpozději desátým (10) dnem jeho odeslání i bez potvrzení doručení.
 13. Customizace. Jakékoli dodatečné úpravy, které Zákazník bude chtít vytvořit, budou před realizací ohodnoceny časovou náročností a termínem aktualizace Řešení. Cena, za každou takovou úpravu bude stanovena vynásobením počtu započatých dnů, každého ze zaměstnanců Poskytovatele podílejícího se na takové aktualizaci s cenou za „man day“ dle sazebníku Poskytovatele. Zejména pak práci programátora, softwarového architekta a testera. Cena může být sjednána i fixně. Za takovou Customizaci se považuje i export dat do standardizovaného CSV formátu při ukončení smlouvy. Zákazník o takový export musí požádat nejpozději poslední den trvání této smlouvy, jinak mohou být data již smazána bez možnosti obnovy. 
 14. Dodržování bezpečnosti. Zákazník byl seznámen, že jeho data jsou zabezpečena uživatelským jménem a heslem, přesto musí dbát zejména těchto bezpečnostních předpisů:
  1. nesmí se přihlašovat do Řešení na veřejné wifi síti, nebo jakékoli wifi, která je nezabezpečená heslem,
  2. nesmí ukládat uživatelské jméno a heslo do paměti prohlížeče nebo nezabezpečených nástrojů pro automatické vyplňování uživatelského jména a hesla,
  3. musí zamezit jakýmkoli způsobům odpozorování uživatelského jména a hesla při fyzickém kontaktu s jinou osobou, i přes to, že se jedná o jeho kolegu z jedné firmy,
  4. nesmí své uživatelské jméno a heslo sdělit nikomu jinému a musí ho chránit, a
  5. nikdy nevyplňovat heslo nebo se přihlašovat po kliknutí na odkaz z emailu, který by k tomu vyzýval, byť nepřímo,
  6. musí zrušit před ukončením pracovního poměru zaměstnance účet Uživatele v Řešení, a
  7. zamezit ztrátě telefonu, na které je nainstalována mobilní aplikace systému Řešení.
  Pokud by došlo k některému z výše uvedených důvodů, nebo jim podobných, zneužití uživatelského jména a hesla, je si Zákazník vědom, že plně zodpovídá za narušení bezpečnosti a zneužití veškerých dat uložených v systému a Poskytovatel tak nemůže nést žádnou odpovědnost za případný únik, nebo zneužití dat nepovolanou osobou.
  V případě, že by došlo k výše uvedeným ohrožením bezpečnosti, je Uživatel povinen neprodleně a bez odkladu změnit své jméno a heslo a učinit tak v zabezpečené síti.
 15. Ukončení Smlouvy. Smlouva může být ukončena dohodou Stran, výpovědí nebo okamžitým odstoupením jedné ze Stran, a to pouze písemným jednáním. Strany mohou vypovědět Smlouvu kdykoli, i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a začíná běžet první den následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé straně, pokud Strana ve výpovědi nestanoví datum pozdější. Pokud Smlouvu vypoví Poskytovatel, zavazuje se Zákazníkovi vrátit poměrnou část Poplatku za období, ve kterém nebude Zákazníkovi Řešení poskytováno. Každá ze stran je oprávněna odstoupit s účinností ke dni doručení projevu vůle o odstoupení druhé Straně v případě závažného porušení této Smlouvy druhou Stranou. Za závazné porušení ve smyslu tohoto článku se považuje zejména (i) důvody pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 2002 a násl. zákona čl. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (ii) skutečnost, že druhá Strana vstoupí do likvidace nebo (iii) pokud pravomocným rozhodnutím příslušného soudu bude potvrzeno, že je druhá Strana v úpadku. Po ukončení Smlouvy je Poskytovatel oprávněn veškerá data Zákazníka odstranit.
 16. Změna Podmínek. Zákazník a Poskytovatel se dohodli, že tyto Podmínky je oprávněn Poskytovatel kdykoli změnit nebo upravit. Pokud bude taková změna provedena, zveřejní Poskytovatel nové znění těchto Podmínek na webových stránkách www.pro-personalisty.cz a informuje o této změně Zákazníka elektronickou cestou. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud bude nadále Řešení využívat i po datu účinnosti změny těchto Podmínek a nedoručí Poskytovateli výpověď Smlouvy, bude to Poskytovatel považovat za souhlas Zákazníka s novým zněním těchto Podmínek. Pokud Zákazník se změnou Podmínek nesouhlasí, musí nejpozději do čtrnácti (14) dnů od data vyrozumění o změně těchto Podmínek o svém nesouhlasu písemně vyrozumět Poskytovatele. V takovém případě se změna Podmínek na Zákazníka vztahovat nebude v rozsahu, v jakém Zákazník se změnou nesouhlasí, a Smlouva bude trvat za Podmínek původních, nejdéle však do jejího automatického prodloužení dle článku 5 Smlouvy. Po jejím automatickém prodloužení platí, že Zákazník se změnou souhlasí. Ukončení platnosti těchto Podmínek a nahrazení novými Podmínkami nebude mít žádný vliv na veškerá zákonná práva, která Zákazníkovi nebo Poskytovateli náleží, na povinnosti a závazky, které mají obě Strany, resp. které oběma Stranám vzniknou za dobu platnosti těchto Podmínek, ani na práva, povinnosti a závazky, u nichž je výslovně uvedeno, že platí bez časového omezení.
 17. Vztah Podmínek ke Smlouvě. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a těmito Podmínkami mají přednost ustanovení Smlouvy.
 18. Účinnost. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.